Het grootste jobportaal voor architectuur, stedenbouw & landschap

INTERIEURARCHITECT PROJECTLEIDER (V/M/X) / ARCHITECTE D’INTERIEUR GESTIONNAIRE DE PROJET (F/H/X)

INTERIEURARCHITECT PROJECTLEIDER (V/M/X) (A4588I)

     Uiterste datum indienen kandidatuur: 24/09/2021

 

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt zijn werknemers – vandaag bijna 3000! – een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme en professionalisme centraal staan.

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de bouw van nieuwe of gerenoveerde woningen, de oprichting van handelszaken, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, instellingen, de herstructurering van voormalige industrieterreinen, enz. die allemaal bedoeld zijn om de wijken te dynamiseren en sociale banden tussen de bewoners te creëren.

Het OCMW hecht ook veel belang aan het milieuaspect van al zijn projecten, wat tot uiting komt in kwaliteitsgebouwen die energie-efficiënt zijn en voldoen aan een ambitieus kwaliteitshandvest dat een vrijwillige benadering van collectieve vooruitgang weerspiegelt.

Vandaag is het OCMW op zoek naar een interieurarchitect projectleider voor het Departement Werken, dat tot taak heeft deze bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten te ontwikkelen en de gebouwen van het OCMW van de Stad Brussel te onderhouden.

Deze persoon is verantwoordelijk voor :

 • de binnenruimtes van de gebouwen van het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel inrichten, transformeren en uitrusten, door op te treden als technisch en esthetisch adviseur, in samenwerking met de architecten/industrieel ingenieurs
 • het vertegenwoordigen van het OCMW van de Stad Brussel als bouwheer in het kader van de ontwikkeling van projecten en de opvolging van de uitvoering van werken

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt ervoor dat de behoeften van de gebruikers, het beschikbare budget en de planning worden gerespecteerd
 • Je vertaalt de intenties van de Raad voor maatschappelijk welzijn en de gebruikers in een kwalitatief hoogstaand en conform architectuurprogramma en ziet er vervolgens op toe dat deze intenties vanaf de schets tot het einde van de uitvoering worden gerespecteerd :
 • Je bestudeert de aanvragen (contact en bezoeken ter plaatse, tekening van plannen en becijferde inrichtingsvoorstellen)
 • Je stelt voor elk project een begroting en een tijdschema op, je neemt maatregelen om financiering en subsidies te verkrijgen en je bent belast met het administratieve beheer ervan
 • Je controleert de offertes, de voortgang en de rekeningen naarmate het werk wordt uitgevoerd
 • Je zorgt voor de opvolging en levering van de werven
 • Je coördineert de projecten (technische coördinatie, opstellen van het dossier as-built en samenwerking met de architecten en ingenieurs speciale technieken van het Departement)
 • Je communiceert over de opdracht en de projecten via verslagen aan de hiërarchie en de Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Je ziet toe op de naleving van de procedures voor overheidsopdrachten

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede management-, analyse- en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk), organisatorische en rapporteringsvaardigheden
 • Je bent creatief en resultaatgericht
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken
 • Je bent in staat om stress en conflictsituaties met gemak te hanteren
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent nauwkeurig en een teamspeler
 • Je bent in het bezit van een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor in de interieurarchitectuur) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt aan het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt voldoende kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je hebt idealiter ten minste drie jaar beroepservaring in het ontwerpen en uitvoeren van interieurarchitectuurprojecten
 • Je bent vertrouwd met standaard kantoorsoftware en Autocad

Kennis van overheidsopdrachten is een pluspunt.

 

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.292,78 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie  of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels  met verplichte vermelding van het referentienummer  A4588I

 Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op onze website (“Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)

 

 

ARCHITECTE D’INTERIEUR GESTIONNAIRE DE PROJET (F/H/X) (A4588I)

     Date limite de dépôt des candidatures : 24/09/2021

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d’engagement, d’ouverture et d’innovation. Il offre à ses collaborateur.trices – près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où l’intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.

Le CPAS de Bruxelles est actif dans le secteur de la rénovation urbaine, par la production de logements, en construction ou rénovation,  par la création de commerces, d’antennes sociales, crèches, espaces jeunesse, maisons de repos, établissements,  par la restructuration d’anciens sites industriels, etc, autant de fonctions destinées à créer de la vie dans les quartiers et à tisser des liens sociaux entre les habitants.

Le CPAS attache également une grande importance à l’aspect environnemental de tous ses projets ; ce qui se traduit par des bâtiments de qualité, performants au niveau énergétique et répondant à une charte de qualité ambitieuse traduisant une démarche volontaire dans une perspective de progrès collectif.

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un.e architecte d’intérieur gestionnaire de projet pour son Département des Travaux, dont la mission est de développer ces projets de construction, de rénovation et d’aménagement, et d’entretenir les bâtiments du patrimoine du CPAS de la Ville de Bruxelles.

Cette personne est chargée :

 • d’agencer, transformer et équiper les espaces intérieurs dans les bâtiments du patrimoine public du CPAS de Bruxelles, en assurant le rôle de conseiller technique et esthétique, en collaboration avec les architectes/ingénieurs industriels
 • de représenter le CPAS de Bruxelles en tant que Maître de l’Ouvrage dans le cadre de l’élaboration des projets et du suivi de la réalisation des ouvrages

 

Vos responsabilités

 • Vous veillez au respect des besoins des utilisateurs, du budget disponible et du planning
 • Vous traduisez les intentions exprimées par le Conseil de l’Action sociale et les utilisateurs dans un programme architectural performant de qualité et conforme pour ensuite les faire respecter depuis l’esquisse jusqu’à la fin de l’exécution :
 • Vous étudiez les demandes (prise de contact et visites sur site, dessin des plans et propositions d’aménagement chiffrées)
 • Vous établissez un budget et un planning pour chaque projet, effectuez les démarches pour obtenir les financements et subsides et êtes en charge de leur gestion administrative
 • Vous contrôlez les offres, l’état d’avancement et les décomptes au fur et à mesure  de l’exécution des travaux
 • Vous garantissez le suivi et la réception des chantiers
 • Vous coordonnez les projets (coordination technique, établissement du dossier as-built et collaboration avec les architectes et les ingénieurs en techniques spéciales du Département)
 • Vous communiquez sur la mission et les projets via rapports adressés à la  hiérarchie et au Conseil de l’Action sociale
 • Vous veillez au respect des procédures de marchés publics

 

Votre profil

 • Vous disposez de bonnes capacités de gestion, d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes aptitudes à la communication (verbale et écrite) et à l’organisation et au reporting
 • Vous êtes orienté solutions créatives et résultats
 • Vous êtes capable de travailler en équipe ainsi que de façon autonome
 • Vous maîtrisez le stress et traitez aisément  les situations conflictuelles
 • Vous avez le sens des responsabilités et de la précision et possédez l’esprit d’équipe
 • Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Graduat/Bachelor en architecture d’intérieur) ou êtes en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au diplôme requis au moment de l’engagement
 • Vous disposez d’une parfaite maîtrise d’une des deux langues régionales (FR/NL) et d’une bonne capacité rédactionnelle dans cette langue
 • Vous possédez une connaissance suffisante de l’autre langue régionale
 • Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir
 • Vous avez idéalement une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la conception et le suivi d’exécution de projets d’architecture intérieure
 • Vous maîtrisez les programmes de bureautique courants et Autocad

Une connaissance des marchés publics constitue un atout.

 

Notre offre

 • Un environnement flexible et varié
 • Un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au CPAS –Comment solliciter »)
 • Une échelle barémique B1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel  de 2.292,78 € (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)

Rejoignez nos équipes !

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4588I

 Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter »)

Meer info

Vacature locatie:

Solliciteer nu Solliciteer via Facebook
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER